Thursday, April 24, 2008

Anak-anak Berbakat


Baca Selengkapnya...
Usia mereka masih sangat muda. Rata-rata baru kelas V SD hingga kelas VIII SMP. Tetapi bakat yang ada di dalam diri mereka sungguh luar biasa. Mereka adalah harapan. Yang menyiapkan diri sebagai pewaris dari kontinuitas kearifan lokal Banyumas yang tertuang di dalam berbagai ragam kesenian, seperti seni karawitan, calung, dan seni tari. Mereka tergabung dalam wadah Padepokan Seni Banyu Biru yang beralamat di desa Plana, kecamatan Somagede, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya...
Keke

Egi


Baca Selengkapnya...
Egi


Baca Selengkapnya...
Eny


Baca Selengkapnya...
Heris


Baca Selengkapnya...
Hermy


Baca Selengkapnya...
Izal


Baca Selengkapnya...
Anik


Baca Selengkapnya...
Puji


Baca Selengkapnya...
Retno


Baca Selengkapnya...
Asep

Baca Selengkapnya...
Sri


Baca Selengkapnya...
Tedy


Baca Selengkapnya...
Tia


Baca Selengkapnya...
Toro

Sunday, April 20, 2008

NGUDANG WIDADARI NURUNNA UDAN


Baca Selengkapnya...
Sisih kulon layunge mencorong abang semu kuning, kuning semu abang. Mblerengi sesawangan. Tembung jere, angger ana layung sing kaya kiye, kudu gawe pedhiang geni oman nang njaba umah. Merga ngger ora gawe pedhiang bisa maraih mata dadi beleken. Senajan tembung jere, ningen nyatane wis bola-bali kedadian ngger mangsan layung kaya kiye mesthi akeh wong padha beleken. Matane padha abang rebes persis kaya matane kaki semar. Jere. Mbuh ngkanane ana gandheng cenenge layung, pedhiang lan beleken, apa ora, nyong dhewek ora ngreti. Sing genah, angger mangsa terang lawas njur ana layung pawongan desane inyong mesthi padha gawe obong-obongan merang.

Wektu semono Nini Randha Dhadhapan njagong ngethepes karo kecemat-kecemut nginang leweh-leweh nang batur umahe sing mung ceblokan saka papat karo nyawang geni pedhiang sing mrekakah mongah-mongah. Kukuse ubleng mendhuwur kaya rebutan gutul nglangit. Wusana ilang kebuncang angin sore sing semilir gawe kekesing ati. Pikirane Nini Randha kayong suwung. Sawah secliwik sing dinggo gantungan urip wis garing clengkring, padha nela go umah jangkrik. Banyu penguripan dadi lewih aji ketimbang emas. Agep ora lewih aji kepriwe, esuk sore awan bengi, wong urip tansah mbutuhna banyu kanggo kebutuhan uripe. Sajrone njagong njugug dhewekan suwening suwe kewetu nyebawa, “O alah Gusti, Gusti, deneng kaniaya temen urip inyong. Ngrengga awak segluntung bae rekasa”.

Ningen Nini Randha banjur mikir lewih jero, “Iya, inyong urip dhewek, ora ngrengga kluarga. Lha kae, Kaki Setra, Kaki Naya, Si Dhadhap, Si Waru, sing anake padha pathing kreyik esih cilik-cilik. Jajal, padha mangan apa, marah.” Njutan Nini Randha Dhadhapan nglenggana. Mbok menawa wis dadi garising pepesthen. Urip kudu dilakoni. Menungsa nang alam dunya lir wayang saumpamane. Kur gari manut karo si dhalang. Abang birune uriping menungsa nang astane Gusti Sing Kwasa.

Embuh sekang endi sangkan parane, ujug-ujug kaya ana kekuatan sing manjing maring raga wadhage Nini Randha. Nini-nini sing seuwen-uwen urip dhewekan, dumadakan kaya kempi-kempi maring widadari sing mung ana nang dongeng ngger agep mapan turu. Kaya ngapa enggane saumpama nang umah kiye ana widadari sing ngancani uripe. Nyekseni urip sing rekasa kelunta-lunta. Nyekseni impen-impen endah sing mung kandheg nang sajroning turu. Nyekseni pati sajroning urip, urip sajroning pati. “O, alah, Gusti, nyong kepengin urip dikubengi widadari sing ayu moblong-moblong. Lunga teka mawa dalan ngkuwung sing ngganther mlengkung kanthi maneka werna sing banget endah.”

Nini Randha njur gregah menyat, keplas mlayu maring pedangan njukut irus. Enjet sing werna putih memplak sing biasane go laru angger nginang, didulit nganggo jenthike, njur dioles-olesna nang bathok irus, jebles kaya raining menungsa. Setleraman mripate weruh ana oman nang ndhuwur para, banjur dijikot. Parane madan dhuwur. Kareben teyeng njikot oman sikili Nini Randha dijinjitna, ning kepeksa ora gutul. Njur dilanjak-lanjak ping kopang-kaping. Sikile sing menges ireng belok lepot ketutupan tapih pinjung katon trengginas. Jebles kaya sikil kidang sing lagi pencolotan nang ara-ara amba andum kabagyan. Oman segebung wis kena diranggeh, terus dilolori nyiji-nyiji, dirakit dadi rambut, dadi klambi, dadi tapih. Irus sing maune mung bedhama kanggo olah-olah, siki jebles kaya wujuding wadon.

Bola-bali disawang. Lambene sing nyonyor merga nyusur dina mengi mencas-mencos kayong agi ngomong sing ora kewetu. Kaya ana kekarepan sing urung kesembadan. Praupan sing asale bombong, siki kayong ana mendhung sing nutupi, wusana keton suntrut. Ora ngreti apa sing dipikir lan dirasa. Ujug-ujug rerupan wadon sing digawe sekang irus mau digawa metu nglatar dibalangna maring lebuh. Nini Randha bali njugug kaya watu nang eper umah sing mung payon welit kuwe.

Nang sisih lor katon umahe Nini Sinah. Lawange sing nang ngingsor pompok katon dibukak. Ana ayam dhere metu sekang pedangan metung lawang. Dumadakan jago sing maune agi koreh nang lebuh, weruh dhere mau banjur kedadak mlayu ngoyok. Dhere sing lagi brahi ora mlayu, mung ndhekekel nang ngarep lawang. Jago sing katon gagah pideksa gage nucuk ndhasing dhere. Ora let suwe njur munggah. Ayam skloron padha andon katresnan, nyipati garising pepesthen nerusna keturunan.

Nini Randha mesem. Kelingan kayangapa rasa sing tau dianam bebarengan karo Kaki Kastari, guru lakine sing siki wis dipundhut Sing Kwasa. Ayam skloron wis padha saba dhewek-dhewek, ning pikirane Nini Randha esih nggladrah maring jaman ngkuna sing wektu saiki ora bakal klakon maning. Dheweke rumangsa dadi widadari sing ayune tumpuk-undhung. Sapa wonge sing ora kesengsem ndeleng rupane. “Inyong sipat widadari. Tumurun sekang kahyangan nunggang ngkuwung adus nang sendhang.”

Impen tekane widadari banjur teka maning. Gawang-gawang nang pandeleng. Nyawang langit, kaya ana widadari sing mabur tanpa lar, mesem ngguyu sumeh ayu rupane. Mripate diucek-ucek kanggo ngilangna wewayangan sing kaya kasunyatan. Setleraman nyawang ngalor kaya ana widadari nang pucuking gunung Slamet sing kemulan mega. Semena uga nang sisih wetan, nang lengkehing gunung Sindoro-Sumbing kaya ana widadari sing agi padha srimpen. “O, alah Gusti. Ngalamat apa kabeh kedadiyan kiye. Deneng kayong nyata temen, wewayangane widadari mau. Apa bener widadari ana nyatane, apa mung dongeng sedurunge mapan turu?”

Nini Randha banjur anut keteging batin sing paling jero. Sikile tumapak, mlaku ngener maring umahe Nini Sinah. Gutul ngarep lawang banjur ngayeg-ayeg, ora ngreti agep ngapa. Cangkeme blangkemen. Mripate mung keyap-keyip nang tengahing sepi sing tanpa sebawa. Mung swarane jago kluruk karo manuk prenjak sing ngganther-ngganther sesauran. Umah kayong suwung, ning lawange dibukak. Nini Sinah nang endi anggeren. Apa agi turu, apa agi bruwun nang kebonan go lawuh nyore. Embuh, ora ngreti.

Nang ontob pager pedangan katon bedhama go olah-olah pathing srelap. Ana soled, ana sorok, ana irus, lading lan liya-liyane. Pikirane Nini Randha sing maune ngewangwung, dumadakan mak gregah kemutan rerupan wadon sing digawe sekang irus sing wis dibuang maring lebuh. Batine ngucap, “Lha kiye, ana irus sing cocog digawe rerupan widadari kaya sing diimpi-impi.”

Tumpal tapihe decincingna, banjur mlebu maring pedangan mlaku cingkigan. Tungkake sing belaken dijunjung dhuwur, kedhemek-kedhemek, nuju maring irus sing semelap nang ontob. Garan irus sing esih ngleni ana lenga campur banyu bat nggo olah-olah, dicekel. Ceg. Banjur didudut. Lerrr... lolor sekang selapan. Gageyan Nini Randha ngetepet bali ngumah.

Mlakune Nini Randha kebat, ora let sue gutul pedangane dhewek. Enjet sing nang padon, oman sing ngglethak nang jogan, kaya disaut gesit. Sedhela bae rerupan wadon sing nganggo irus wis dadi. Jebles kaya widadari sing nang pangimpen.

Dinane sengsaya sore, wayah surup srengenge. Pitik iwen wis padha ngandhang. Tangga teparo wis padha ngaso. Ningen Nini Randha malah metu ngumah nggawa irus widadarine. Ora kemutan adus, ora kemutan nyore. Irus widadarine tansah digamblong-gamblong kanthi tetembangan:

Sulasih sulanjana kukus menyan ngumdhang dewa
Ana dewa ndaning sukma widadari tumuruna
Runtung-runtung kesanga sing mburi karia lima

Leng-leng guleng, gulenge somakaton
Gelang-gelang nglayoni, nglayoni putria ngungkung
cek incek raga bali rogrog asem kamilaga
reg-regan rog-rogan
reg-regan rog-rogan

ana ganjur loro-loro
ganjure si lara sati nurunaken udhan

lutung-lutunga ngilo ngiloa njaluk udhan
reg-regan rog-rogan
reg-regan rog-rogan

ana kolang kaling mateng di tutur udhan-udhan
reg-regan rog-rogan
reg-regan rog-rogan

Ana manuk uruk-uruk udhan sebiyang-biyang dandan kinang
Mantu rika agi teka aja suwe-suwe ndandan
Sedhek keri dolan
Sedhek keri dolan

Isi tembange Nini Randha Dhadhapan ngemu surasa ngundang tekane widadari lan rasa kepenginan tekane udan. Eloking kahanan, tembang dadi japa. Suwening suwe, irus sing asale mung dikudang, dumadakan teyeng obah dhewek. Njungla-njungla kaya dhong agi dikudang. Tangane Nini Randha sing asale ngetokna tenaga ngunggahna karo ngudhunna irus, siki kosok balen, genti digawa munggah mudhun nang irus sing wis kepanjingan widadari. Tembange Nini Randha sengsaya suwe sengsaya seru tur banter, bareng karo njunglane irus sing wis kepanjingan widadari.

Wis pirang-pirang wengi Nini Randha ngudang irus widadari karo nembang sing wusanane dadi mantra. Nang wengi sing kaping pitu, langit keton ngregemeng ireng. Hawane beda karo padatan. Sing biasane atise njekut, wengi kiye kayong bringsang. Wulan sing padatan sorote kinclong-kinclong padhang, saiki peteng ndhedhet ketutup mendhung. Tembange Nini Randha ora mandheg, malah sengsaya gothot jumbuh karo njungla-njunglane si irus widadari.

Hawa anget sing njalari bringsang, suwe-suwe malik dadi tremun-tremun grimis. Nini Randha ora krasa ana grimis sing wiwit tumiba. Seumpama krasaa, ya, paling-paling ngarani mung uyuh kinjeng. Jaragan agi terang klathak. Dheweke lewih sengsem ngudang widadari sing manjing nang wadhaging irus. Ora let suwe, grimis sengsaya deres, malik dadi udan gemrejeg. Lemah dadi teles, mili banyu. Gegodhongan lan tanduran keton murub kinclong kesorot senthir sing dicanthelna nang anaman pager. Ambune lemah sing mbeke kenang banyu udan arum awangi. Ambu sing banget diimpekna nang kabeh kaum tani sing selek kepengin nggarap sawahe.

Werta ngenani Nini Randha sing unggal wengi tetembangan karo ngudang irus sing maraih dadi udan gelis semebar maring sadhingah wong. Presasat kabeh wong kepengin weruh kaya ngapa irus sing kepanjingan widadari mau. Kabeh padha semlengeren, bareng weruh irus mau sing jebul didandani, diperang-perong, dicawang-cowong. Sateruse, rerupan wadon sing digawe sekang irus mau diarani cowongan. Pawongan nang laladan Banyumas precaya menawa ana terang lawas, men gageyan ana udan padha nirua Nini Randha Dhadhapan, gawe cowongan lan ditembangna. Widadari sing manjing maring wujud wadhag irus diprecaya nekakna udan sing asale sekang ngkuwung sing go liwat sekang kahyangan mudhun maring alam dunya. Inyong dhewek, orang pati dhong, jan-jane widadari sing manjing sajroning cowongan kuwe mung gugon-tuhon apa ana nyatane. Sing genah gutul seprene wong laladan Banyumas esih akeh sing nganakna cowongan semangsa-mangsa terang lawas.

POSISI SENI-BUDAYA DALAM INDUSTRI PARIWISATA


Baca Selengkapnya...
Kemampuan Bali menjadi salah satu obyek wisata yang paling diminati di nusantara adalah berkah dari kemampuannya memadukan tiga pilar utama, yakni manusia Bali, tanah Bali dan budaya Bali (Wayan Geriya, 2006). Artinya, daya tarik wisata di Bali tidak semata-mata disebabkan oleh landscape pulau Bali yang indah, tetapi juga kekayaan budaya Bali dan kemampuan masyarakat setempat mengemas kekayaan budaya tersebut menjadi satu daya kekuatan atraksi wisata yang digemari wisatawan.
Pada bagian lain, Wayan Geriya juga menjelaskan bahwa pariwisata unggul setidaknya diindikasikan beberapa hal, antara lain berbasis budaya, ramah lingkungan, mensejahterakan seluruh komponen masyarakat dan—tentu saja—berkelanjutan (Wayan Geriya, 2006). Dengan demikian pembangunan kepariwisataan sesungguhnya cukup kompleks. Selain menjual alam lingkungan sebagai kekuatan daya tarik bagi wisatawan, pembangunan kepariwisataan juga harus berbasis kebudayaan setempat, berwawasan lingkungan, memberikan pengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar obyek wisata serta berlangsung terus-menerus (berkelanjutan/continuity). Pembangunan kepariwisataan yang hanya menjual satu produk daya tarik, niscaya akan mengakibatkan wisatawan cepat jenuh yang pada akhirnya tidak tertarik untuk datang lagi pada masa-masa yang akan datang.
Dalam konteks industri pariwisata, ragam kebudayaan yang dijual adalah ragam kebudayaan tradisional setempat yang pada umumnya bersumber dari pola kehidupan tradisional-agraris. Ragam kebudayaan yang tumbuh-berkembang di lingkungan masyarakat yang demikian ini, umumnya sangat dekat dengan sistem kepercayaan tradisional. Oleh karena itu aspek-aspek adat dan tradisi yang dijadikan kekuatan pembangunan kepariwisataan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tradisi ritual untuk upacara-upacara ritual dan adat, serta tradisi yang dikemas khusus untuk dinikmati masyarakat luas maupun wisatawan (arts for mart) (Permas, A., C. Hasibuan-Sedyono, L.H. Pranoto, dan T. Saputro, 2003).
Di wilayah Kabupaten Banyumas, kedua bentuk tradisi ini masih ada dan memungkinkan diberdayakan untuk dapat hidup berdampingan. Masing-masing bentuk memiliki habitat, pendukung, dan aturan main sendiri, yang tidak perlu dipertentangkan dan dicampuradukkan. Model kerja seperti ini akan menempatkan kedua tradisi ini secara sinergis untuk menjadi mainstream kehidupan masyarakat Banyumas sekaligus menjadi kekuatan utama pembangunan kepariwisataan.
Ragam seni-budaya yang berorientasi pada pelaksanaan ritual sesuai dengan pandangan tentang ontologis masyarakat Banyumas, hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan pribadi dan kehidupan kelompok masyarakat setempat. Sementara seni-budaya yang berorientasi pada arts for mart, hadir sebagai komoditi (mata dagangan) yang dengan sendirinya harus tunduk pada hukum ekonomi dan bisnis.
Kekuatan sinergis yang dapat dibangun oleh kedua ragam tradisi ini berlangsung ketika keduanya dapat saling mendukung dan memberi peluang untuk eksist sesuai dengan kedudukan, peran dan fungsi masing-masing. Untuk itulah perlu adanya saling memahami satu sama lain dalam konteks kebudayaan secara keseluruhan sebagai mata rantai jaringan makna kemanusiaan. Semua pihak perlu benar-benar memahami proses bisnis pariwisata budaya. Namun demikian, semua pengusaha yang bergerak di bidang industri pariwisata perlu memahami hakekat tradisi yang hidup di masyarakat.
Dalam konteks pelaksanaan industri pariwisata di Banyumas, sejauh ini aneka ragam seni-budaya lokal setempat memang lebih sering diusung ke tempat-tempat tertentu seperti obyek wisata, hotel, rumah makan, dan lain-lain. Aneka ragam karya seni yang diproduksi oleh seniman dijual melalui dan atau oleh travel biro/hotel yang berperan sebagai produser atau event organizer. Mereka menjadi seller (penjual) karya seni tradisi kepada para wisatawan sebagai customer.
Setiap event organizer umumnya berupaya mendesain paket-paket pertunjukan kesenian tradisional sesuai dengan selera wisatawan, lalu melakukan proses pembelian (seleksi, pemesanan, negosiasi, dan kontrak) karya seni tradisi dari para seniman seni tradisi. Disain paket peruntujkan tradisional itu kemudian dipromosikan dan dijual kepada para wisatawan. Proses berikutnya adalah pelaksanaan delivery (penyampaian) paket pertunjukan seni tradisional yang melibatkan para seniman tradisi dengan mengatasnamakan pariwisata budaya.
Seniman atau organisasi seni tradisi berperan sebagai pemasok bagi produser atau event organizer. Dalam situasi seperti ini harga dari seni tradisi yang dihasilkan masyarakat seni tradisi sangat ditentukan posisi tawar (bargaining power) mereka terhadap produser/event organizer yang membeli produknya. Semakin rendah posisi tawar masyarakat seni tradisi tersebut, semakin rendah harga yang mereka terima. Disamping itu dengan semakin rendah posisi tawar, pihak pembeli (produser/event organizer) akan semakin leluasa “mengatur” karya seni dijual masyarakat seni tradisi (Triono Saputro, 2005).
Di pihak lain sesungguhnya pihak produser/event organizer juga menghadapi hal yang sama dengan pembelinya (biro perjalanan atau wisatawan). Mereka masih harus berhadapan dengan produser-produser pesaingnya, dengan pendatang-pendatang baru, dan dengan produk substitusi dari wisata budaya (jenis wisata lain, televisi, internet, CD, kaset, dsb). Semakin tinggi tekanan dan ancaman akan semakin menekan keuntungan yang diperoleh (harga jual atau meningkatkan biaya). Untuk menghadapi tekanan dan ancaman tersebut, mereka dapat dengan terpaksa menurunkan harga jual atau menambah biaya untuk meningkatkan mutu karyanya. Cara kerja seperti ini yang paling dirugikan adalah pihak seniman dan organisasi kesenian.
Posisi tawar masyarakat seni tradisi dalam konteks industri pariwisata pernah diteliti oleh Lembaga Manajemen PPM bekerjasama dengan Yayasan Seni Taratak, Jambi pada bulan Mei-November 2003. Penelitian dilakukan terhadap praktek manajemen di 58 organisasi-organisasi seni di Indonesia dan secara khusus dengan melakukan observasi manajemen terhadap 27 organisasi seni di 10 propinsi di Indonesia (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Sebelum itu, Lembaga Manajemen PPM pada periode tahun 2000-2001 telah melakukan pengamatan mendalam di beberapa organisasi seni tradisi di Bali, Jogjakarta, Solo, Bandung, Jambi, dan Padang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar masyarakat seni tradisi relatif lemah dibandingkan dengan para produser sebagai pembelinya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yakni:
1. Jumlah produser relatif sedikit dibandingkan jumlah seniman seni tradisi, dengan kondisi finansial yang umumnya jauh lebih baik dibandingkan seniman seni tradisi;
2. Jumlah seniman atau organisasi seni tradisi banyak dan satu sama lain saling bersaing secara frontal (kurang bersatu dan kurang kompak), bahkan sering bersaing dengan cara banting harga;
3. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman atau organisasi seni tradisi pada umumnya relatif sama, sedikit sekali yang memiliki karya sangat unik yang sulit sekali ditiru seniman lain;
4. Produser dengan mudah berpindah dari satu seniman ke seniman lain tanpa mengurangi kualitas paket wisata budaya mereka;
5. Produser memiliki informasi relatif lengkap mengenai seni tradisi di suatu wilayah maupun tentang pasar wisata budaya;
6. Seniman seni tradisi sangat kurang memiliki informasi tentang pasar dan industri pariwisata budaya (Lembaga Manajemen PPM, 2003).
Selain itu seniman atau masyarakat seni tradisi juga kurang mampu bersaing dengan produk-produk substitusinya seperti paket pertunjukan seni populer, pertunjukan dangdut, acara seni tradisi di televisi, CD/VCD/DVD/kaset tentang seni tradisi. Produk substitusi tersebut sering menang bersaing melawan produk seni tradisi, karena lebih market oriented yakni didisain, dikembangkan, dijual, dan disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan selera publik yang menjadi pasarnya. Adapun seni tradisi sering tampil sesuai bentuk aslinya atau pun kalau disesuaikan dilakukan dengan seadanya, yang sering tidak cocok dengan kebutuhan dan selera pasar (Lembaga Manajemen PPM, 2003).
Peningkatan posisi tawar dan daya saing menjadi sangat penting bagi eksistensi dan perkembangan seni tradisi dan masyarakat pendukungnya. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, posisi tawar dan daya saing yang tinggi sangat diperlukan oleh masyarakat seni tradisi untuk lebih leluasa menghasilkan produk yang menurut mereka lebih baik dan menangkal upaya eksploitasi, penjarahan, dan pelecehan oleh pihak-pihak yang kurang memiliki kepedulian pada seni tradisi. Dengan posisi tawar yang tinggi, masyarakat seni tradisi memiliki kekuatan untuk “mendidik” para pembeli atau para konsumennya dalam hal apresiasi yang tepat terhadap seni tradisi.
Dari aspek bisnis, ada beberapa pilihan strategi peningkatan posisi tawar dan daya saing bagi masyarakat seni tradisi dalam industri pariwisata budaya antara lain:
1. Mengembangkan dan memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan dan selera setiap segmen pasar yang dilayani;
2. Secara kontinyu mengembangkan dan memasarkan produk yang unik dengan fungsi dan manfaat yang sulit ditiru oleh produk-produk substitusi;
3. Meningkatkan pelayanan kepada pembeli atau user, kalau diperlukan diberikan secara customized;
4. Melakukan integrasi ke hilir, yakni menjadi produser atau event organizer;
5. Melakukan kerja sama atau koalisi untuk menghadapi kekuatan pembeli, pemasok, atau produk substitusi (Lembaga Manajemen PPM, 2003).
Salah satu aturan jika sukses dalam bisnis adalah melayani kebutuhan dan selera konsumen konsumen secara lebih baik dibandingkan pesaing, sehingga dapat diperoleh pelanggan yang loyal. Demikian pula, masyarakat seni tradisi perlu mengetahui dan memahami secara jelas mengenai kebutuhan dan selera konsumennya, mengembangkan produk, menyampaikan produk, dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan selera konsumen. Jika diperlukan dapat dijual produk dan diberikan pelayanan dengan kualitas yang melebihi harapan konsumen.
Masyarakat seni tradisi juga perlu secara kreatif dan inovatif menghasilkan produk-produk baru berbasis seni tradisi (produk seni tradisi yang benar-benar baru, modifikasi, atau peningkatan dari produk yang ada). Dalam dunia bisnis dikenal hukum law of deminishing return yakni suatu produk makin lama akan makin kurang diminati karena ada perubahan kebutuhan dan selera pasar serta munculnya produk-produk pesaing yang lebih baik. Suatu produk memiliki product life cycle, yakni masa lahir, tumbuh, dewasa, tua, dan mati. Oleh karena itu penting baru masyarakat seni tradisi untuk selalu melakukan inovasi. Seni tradisi itu sendiri dalam sejarah dan kenyataannya memang terus mengalami perubahan. Diyakini bahwa karya seni tradisi saat ini adalah hasil inovasi atau perubahan dari karya seni tradisi sebelumnya.
Banyak pihak-pihak yang berkepentingan terhadap seni tradisi berkeinginan agar seni tradisi tidak sekedar menjadi obyek penderita tapi menjadi subyek bahagia, tidak sekedar pemasok tetapi juga pemilik, produser dan pemasar, tidak menjadi price taker tapi menjadi price maker, dan sebagainya. Hal ini bisa dilakukan jika dari kelompok masyarakat seni tradisi muncul suatu kemampuan untuk melakukan integrasi ke hilir yakni menjadi produser yang handal, sehingga terjalin koordinasi dan integrasi yang kuat antara sektor pasokan dengan sektor produksi maupun sektor pemasaran dan distribusi.
Organisasi-organisasi seni tradisi komersial yang dapat bertahan bahkan berkembang, pada umumnya sedikit banyak telah menerapkan strategi-strategi di atas. Dapat disebut contohnya misalnya Saung Angklung Mang Udjo Bandung, dalang-dalang terkenal di Jawa, grup-grup campursari di Yogyakarta, grup-grup bajidoran dan jaipongan di Jawa Barat dan lain-lain.
Suatu kerja sama atau koalisi dalam bentuk asosiasi atau konsorsium diantara para pelaku bisnis, juga terbukti ampuh untuk meningkatkan posisi tawar dan mendapatkan sinergi. Masyarakat seni tradisi rupanya perlu juga memikirkan untuk bekerja sama, membentuk koalisi, sehingga lebih ada persatuan, lebih kompak, dalam menghadapi pihak-pihak lain.
Strategi-strategi tersebut relatif mudah untuk dipahami dan dibuat action plannya. Namun implementasinya jauh lebih rumit dan sulit sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan masyarakat seni tradisi untuk berubah. Diperlukan banyak persyaratan untuk dapat menerapkan strategi tersebut, antara lain:
1) Adanya perubahan paradigma berpikir dari production oriented ke market oriented dan service oriented;
2) Adanya upaya untuk menguasai informasi tentang bisnis dalam industri pariwisata budaya;
3) Adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan network dan lobby di industri pariwisata budaya;
4) Adanya komitmen dan kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep manajemen profesional (tidak harus manajemen Barat) secara tepat guna;
5) Adanya keinginan yang kuat dan upaya untuk mengikutsertakan SDM yang memiliki kompetensi di bidang bisnis dan manajemen;
6) Munculnya entrepreneur-entrepreneur di bidang seni tradisi, untuk mewujudkan visi pemberdayaan seni tradisi menjadi kenyataan.
Agar beberapa persyaratan tersebut lebih mudah dipenuhi, diperlukan pula dukungan pemerintah dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan makro (politik, keamanan, regulasi, ekonomi, gaya hidup, sosial budaya, dan teknologi) yang mendukung. Rekayasa-rekayasa kebijakan pemerintah yang melindungi, membela dan mendukung pemberdayaan masyarakat seni tradisi saat ini sangat diperlukan.

a. Mengejar Peluang sebagai Daerah Tujuan Pariwisata
Banyumas dengan segala potensi dan kekayaan yang dimiliki sangat potensial menjadi daerah tujuan wisata (DTW) di Propinsi Jawa Tengah bagian barat. Dengan kekuatan Lokawisata Baturraden yang masih digarap belum maksimal saja, pada tahun 2005 daerah ini mampu meraup retribusi tempat rekreasi sebesar Rp1.638.383.334,00 dengan keseluruhan PAD kepariwisataan sebesar Rp3.302.052.012,00. Ini menunjukkan bahwa Banyumas telah menjadi salah satu pilihan tujuan wisata yang memungkinkan dikembangkan lebih lanjut ke arah yang lebih baik.
Peluang mewujudkan Banyumas sebagai DTW paling tidak didasarakan oleh tiga alasan. Pertama, secara diakronis Kabupaten Banyumas memiliki sejarah kepariwisataan yang panjang, dimulai sejak digunakannya Baturraden sebagai tempat peristirahatan para kolonialis Belanda sekitar tahun 1928. Menurut Sugeng Wiyono dalam wawancara tanggal 19-12-2006 menerangkan:

“Di daerah Surakarta dan Yogyakarta sebenarnya juga terdapat banyak pabrik gula, namun hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Kraton Surakarta-Yogyakarta. Sementara hasil yang diperoleh dari pabrik-pabrik gula di Banyumas menjadi penghasilan utama yang dikirim langsung ke negeri Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda di wilayah Banyumas, termasuk juga gedung eks-karesidenan Banyumas dan pendopo Si Panji Banyumas yang dibangun selain untuk kepentingan pemerintahan setempat, juga untuk kepentingan Belanda.”

Kawasan Banyumas memiliki keterkaitan sejarah yang sangat kuat dengan kolonial Belanda. Sejak abad ke-19, kawasan ini mensuplai kurang lebih sepertiga dari penghasilan jajahan di antara daerah-daerah lain di nusantara. Penghasilan tersebut diperoleh dari gula tebu yang pabriknya banyak dibangun di wilayah Banyumas. Tercatat di daerah ini ada lima pabrik gula, yaitu di wilayah Klampok (Banjarnegara), Kalibagor, Purwokerto (selanjutnya dijadikan gedung Isola), Purbalingga dan Ajibarang. Selain itu daerah ini mensuplai berbagai rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Keterkaitan sejarah seperti ini dapat dijadikan sebagai peluang menciptakan link atau jaringan kerja pariwisata dengan negara-negara Eropa.
Kedua, Banyumas memiliki berbagai macam potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi obyek-obyek wisata, baik bertaraf lokal, regional, nasional atau bahkan internasional. Landscape Kabupaten Banyumas yang berada di kaki gunung Slamet serta daerah aliran sungai (DAS) Serayu adalaha kekuatan tersendiri dalam pengembangan kepariwisataan di daerah ini. Namun lebih dari itu, ragam kebudayaan yang ada juga dapat menjadi atraksi dan daya tarik yang tidak kalah pentingnya dengan kekuatan wisata alam Banyumas. Kedua-duanya apabila digarap dengan profesional akan mewujudkan satu kawasan wisata terpadu yang mampu mengundang minat wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
Ketiga, di Kabupaten Banyumas telah tersedia sarana wisata yang kian hari kian lengkap. Hingga tahun 2006 di daerah ini terdapat 11 jenis sarana wisata antara lain: (1) hotel dan villa, (2) hiburan umum, (3) Biro Perjalanan Wisata (BPW), (4) angkutan, (5) pramuwisata, (6) desa wisata, (7) homestay, (8) masyarakat sadar wisata, (9) restoran dan rumah makan, (10) cenderamata, dan (11) tanaman hias.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas dalam upaya mencapai visi dan misinya telah menetapkan etos kerja yang dijadikan sebagai ruh atau spirit bagi pelaksanaan pengelolaan obyek-obyek wisata yang ada. Di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2006, etos kerja yang dijadikan sebagai pijakan pelaksanaan pencapaian visi dan misi antara lain: (a) memberikan pelayanan prima, (b) efektif dan efisien, (c) akuntabel, (d) bertanggung jawab, (e) terpercaya, dan (f) dari masyarakat untuk masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh lingkungan strategis unit kerja berupa lingkungan internal dan eksternal unit kerja yang saling terkait erat dalam proses tertib administrasi kepariwisataan dan kebudayaan. Demi lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsinya maka dipandang perlu untuk melakukan analisis lingkungan strategik unit kerja.
Kajian lingkungan strategik mengacu pada Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan manajemen strategik yang meliputi visi, misi dan nilai organisasi. Berdasarkan dua hal tersebut kemudian dilakukan analisis lingkungan internal dengan mencermati kekuatan dan kelemahan yang ada serta lingkungan eksternal melalui pencermatan ancaman dan peluang organisasi. Di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2006 dilakukan analisis SWOT yang digunakan menentukan asumsi dan faktor penentu keberhasilan pencapaian program. Adapun kajian analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal organisasi adalah sebagai berikut:
1) Analisis Lingkungan. Analisis lingkungan adalah suatu bentuk analisis tentang kondisi faktual lingkungan yang menjadi faktor penentu keberhasilan. Teknik analisis ini berupa penggambaran secara realistis tentang keadaan sekarang yang dapat dijadikan sebagai dasar menentukan langkah lebih lanjut dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam hal ini analisis dittikberatkan pada analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) yang secara keseluruhan dapat diuraikan di bawah ini.
2) Analisis lingkungan internal (ALI). Analisis lingkungan strategik internal yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas dilakukan melalui pencermatan (scaning) lingkungan internal organisasi yang menghasilkan:
a) Kekuatan (strength):
- Tersedianya potensi kepariwisataan dan kebudayaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.
- Tersedianya aparatur kepariwisataan dan kebudayaan.
- Tersedianya sarana prasarana kepariwisataan dan kebudayaan.
- Tersedianya mekanisme kerja yang mengatur teknis penggarapan bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
b) Kelemahan (weakness):
- Berbagai potensi kepariwisataan dan kebudayaan yang ada belum optimal diberdayakan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.
- Belum optimalnya pemanfaatan aparatur yang ada untuk pelaksanaan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan.
- Sarana prasarana kepariwisataan dan kebudayaan yang tersedia belum sesuai dengan tuntutan jaman.
- Mekanisme kerja belum berjalan sebagaimana mestinya.
3) Analisis lingkung eksternal (ALE). Analisis lingkung eksternal (ALE) dilakukan melalui pencermatan (scaning) lingkungan eksternal yang meliputi:


a) Peluang (opportunity):
- Semakin meningkatnya minat pihak swasta terhadap pengembangan bidang kepariwisataan.
- Bidang kepariwisataan memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan sosial-ekonomi.
- Otonomi daerah memberikan peluang untuk mengelola sektor pariwisata dan kebudayaan secara mandiri dan menyeluruh.
- Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pengelolaan kebudayaan daerah dalam rangka mewujudkan jatidiri dan kepribadian bangsa.
b) Ancaman (threatment):
- Setiap daerah mulai secara serius mengembangkan sektor kepariwisataan bagi tercapainya peningkatan PAD.
- Semakin meningkatnya tuntutan wisatawan dalam pencapaian kepuasan yang diperoleh melalui perjalanan wisata.
- Pengembangan kepariwisataan membuka peluang bagi timbulnya berbagai macam dampak negatif bagi masyarakat di sekitar obyek-obyek wisata.
- Aspek-aspek kebudayaan lokal semakin tergeser oleh arus budaya asing yang tidak selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia.
4) Menetapkan Asumsi. Berdasarkan analisis lingkungan sebagaimana tersebut di atas, lebih lanjut dapat diperoleh asumsi tentang relevansi pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini ada lima asumsi dasar, yaitu:
a) Pemberdayaan potensi kepariwisataan dan kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.
b) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Banyumas perlu dioptimalkan dengan cara melaksanakan mekanisme kerja secara efektif dan efisien serta melibatkan pihak swasta sebagai satu kekuatan yang sinergis agar mampu bersaing dengan obyek dan daya tarik wisata daerah lain.
c) Pencapaian keberhasilan pembangunan bidang kepariwisataan dan kebudayaan memerlukan pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada secara terencana, efektif dan efisien.
d) Implementasi otonomi daerah diarahkan pada optimalisasi penggarapan bidang kepariwisataan dan kebudayaan guna mewujudkan jatidiri dan kepribadian bangsa.
e) Pengelolaan aspek-aspek kebudayaan lokal perlu lebih dioptimalkan untuk mewujudkan jatidiri bangsa serta menjadi beteng bagi arus budaya asing yang tidak selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia.

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL


Baca Selengkapnya...
Kebijakan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal didasarkan pada tuntutan bahwa untuk mengembangkan bidang kepariwisataan dibutuhkan keunikan-kenunikan lokal sebagai daya tarik wisatawan untuk datang dan menikmati dalam kerangka tujuan wisata. Di wilayah Kabupaten Banyumas berkembang ragam kebudayaan yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal tersebut dibangun dari tradisi sebuah masyarakat berpola kehidupan tradisional-agraris yang berada di luar pengaruh langsung dari kebudayaan Jawa yang dikembangkan oleh pusat-pusat kerajaan. Semua ini telah menjadi keunikan tersendiri yang memungkinkan menjadi daya tarik wisata, baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kebijakan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal dapat dilihat dari beberapa segmen, antara lain:
a. Nilai Kebijakan. Nilai kebijakan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:
1) Sudut pandang wisatawan, kepariwisatawan yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas memiliki keunggulan daya tarik yang memungkinkan wisatawan lebih lama tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas.
2) Sudut pandang kepentingan masyarakat, kepariwisatawan yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui peluang usaha di bidang kepariwisataan.
3) Sudut pandang Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepariwisatawan yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas dapat memberikan andil bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
b. Nilai Organisasi, pengembangan bidang kepariwisataan yang dilaksanakan secara serius telah mampu memberikan pengaruh terhadap penguatan sektor kepariwisataan di antara sektor-sektor pembangunan lain di Kabupaten Banyumas. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, di Kabupaten Banyumas mulai dilaksanakan otonomi daerah yang salah satu wujudnya adalah digabungkannya sektor kepariwisataan dan sektor kebudayaan dalam satu lingkup kedinasan dalam wadah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Penggabungan kedua sektor ini telah digagas untuk dapat disinergikan menjadi kepariwisataan yang berbasis kebudayaan lokal.
Akibat dari formulasi kebijakan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal telah menuntut kinerja pada tiga Bidang yang tergabung dalam Sutruktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas untuk bekerja secara sinergis. Ketiga Bidang tersebut adalah Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata, Bidang Sarana Wisata dan Bidang Kebudayaan. Ketiganya dituntut untuk secara bersama-sama menjadi satu kekuatan membangun sektor kepariwisataan di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan yang mampu menjadi kebanggaan daerah.
c. Karakteristik Pembuat Kebijakan. Kebijakan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal memberikan dampak positif bagi sumberdaya manusia (SDM) di bidang kepariwisataan dan kebudayaan untuk mampu memerankan diri secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk itu ada dua hal penting yang harus dikembangkan, yaitu:
1) Profesionalitas. Seluruh karyawan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas dituntut untuk mampu bersikap profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Para pejabat yang membidangi tugas-tugas tertentu dituntut untuk mampu menjadi ahli dalam bidangnya. Hal ini mengingat bidang kepariwisataan merupakan sebuah industri yang disadari atau tidak selalu memunculkan berbagai ragam permasalahan yang memerlukan pemecahan secara cepat, tepat dan tuntas. Demikian pula karyawan yang berada dalam posisi pelaksana harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik agar mampu manghasilkan pola kinerja yang optimal.
2) Loyalitas. Seluruh SDM di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas dituntut untuk mampu bersikap loyal terhadap bidang tugas dan fungsinya dalam pekerjaan. Tanpa loyalitas, maka memungkinkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sekedar menjadi tempat mencari keuntungan pribadi yang berkiprah dalam usaha pariwisata.
d. Konteks Pilihan Kebijakan. Kebijakan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal merupakan pilihan di antara kemungkinan-kemungkinan lain dalam pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Banyumas. Pemilihan kebijakan ini paling tidak didasarkan pada tiga hal, yaitu:
1) Konteks Sosial-budaya. Masyarakat Banyumas merupakan sebuah kelompok sosial yang memiliki ragam kebudayaan tersendiri yang hingga sekarang masih memungkinkan dijadikan sebagai mainstream dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Ragam kebudayaan lokal Banyumas tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam proses pembangunan yang ditujukan pada kemajuan daerah. Ragam kebudayaan lokal yang ada justru memungkinkan dijadikan sebagai spirit dan sumber motivasi agar pembangunan yang dilaksanakan terarah, berkarakter dan berkepribadian. Oleh karena itu, pembangunan bidang kepariwisataan pun dituntut untuk berpijak dari kenyataan sosial yang ada, dan kemudian lahirlah kebijakan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal.
2) Konteks Sejarah. Dilihat dari konteks sejarah, baik bidang kepariwisataan maupun bidang kebudayaan sama-sama memiliki sisi historis yang kuat bagi kehidupan masyarakatnya. Bidang kepariwisataan memiliki sejarah panjang sejak berakhirnya era perang Diponegoro tahun 1830, wilayah Dulangmas (Kedu, Magelang, Banyumas) di jual kepada Pemerintah Belanda sebagai bentuk pampasan perang. Sejak itu pula bangsa Belanda mulai masuk ke wilayah Banyumas untuk menjalankan cultuur stelsel. Dari sinilah awal kepariwisataan di Kabupaten Banyumas berlangsung yang diawali penggunaan wilayah Baturraden sebagai tempat persinggahan.
Sementara itu sejarah perkembangan kebudayaan lokal Banyumas memiliki perjalanan yang begitu panjang sebagai ragam kebudayaan pinggiran yang telah berlangsung sejak masa kejayaan Majapahit hingga era Surakarta-Yogyakarta. Pada masa Demak bahkan Banyumas menjadi wilayah perdikan berada di bawah kekuasaan Kadipaten Pasir dengan batas udhug-udhug Kerawang di sebelah barat dan tugu mangangkang (gunung Sindoro-Sumbing) di sebelah timur (Baca Yusmanto, 2006).
Runutan sejarah panjang bidang kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas merupakan kekuatan tersendiri dalam mewujudkan sebuah kebijakan pembangunan di bidang kepariwisataan yang membumi dan sesuai dengan kondisi strategis yang ada. Dengan demikian kebijakan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal merupakan sebuah usaha yang tidak ahistoris. Sebaliknya, kebijakan tersebut memiliki dasar yang sangat kuat di lihat dari sisi historis perkembangan kepariwisataan dan kebudayaan lokal setempat.
3) Kebijakan Lain. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melahirkan berbagai ragam kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya standar pelayanan minimal. Lahirnya kebijakan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal di Kabupaten Banyumas masih berada dalam ranah pelaksanaan kebijakan dimaksud. Apabila kebijakan yang tertuang dalam visi-misi Kabupaten Banyumas tahun 2002-2006 adalah starting point, maka kebijakan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal merupakan entry point-nya.

KEBUDAYAAN LOKAL BANYUMAS SEBAGAI KEKUATAN PARIWISATA


Baca Selengkapnya...
Pemberdayaan kebudayaan lokal sebagai kekuatan dalam pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu trend yang sedang marak dalam pengelolaan kepariwisataan dewasa ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas selaku lembaga teknis yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembangunan kepariwisataan, juga tidak ketinggalan telah menerapkan kebijakan tersebut. Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan kerja adalah konsep pemberdayaan. Melalui pemberdayaan aspek-aspek kebudayaan lokal, diharapkan aneka kekayaan budaya yang ada di masyarakat dapat diarahkan pada pola industri budaya. Dengan kata lain, ragam kebudayaan yang ada di masyarakat merupakan sebuah produksi yang melibatkan tenaga manusia, infra struktur dan supra struktur masyarakat pendukungnya. Hasil produksi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai aset yang dijadikan sebagai atraksi dan daya tarik wisata yang diharapkan dapat semakin menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang ke Banyumas.

Secara filosofis, aspek-aspek kebudayaan itu berupa nilai-nilai lokal yang dianut bersama-sama oleh keseluruhan masyarakat Banyumas dan menjadi mainstream dalam kehidupan mereka. Ini merupakan daya hidup yang menjadi penopang utama keberlangsungan kebudayaan Banyumas di tengah percaturan budaya dalam skala yang lebih luas. Sebagai bentuk kearifan lokal, aneka ragam aspek kebudayaan Banyumas itu hanya tumbuh berkembang dalam wilayah terbatas, yaitu di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas. Aspek-aspek kebudayaan yang dijual dituntut memiliki nilai dan sifat yang spesifik, khas dan unik. Hal inilah yang dalam rangka usaha pariwisata dapat dianggap sebagai keunggulan yang memiliki nilai jual dan mampu mengundang daya tarik wisatawan.

Bagi wisatawan yang tertarik pada kebudayaan sebagai obyek kunjungan wisata, Kabupaten Banyumas adalah salah satu sentra budaya di Jawa Tengah. Budaya Banyumas adalah bentuk kebudayaan yang berbasis kerakyatan. Ragam budaya di daerah ini berlangsung secara ­grass root yang berbasis pada kehidupan masyarakat wong cilik. Budaya Banyumas bukanlah tipikal budaya Jawa (kraton) yang bercirikan adiluhung (high culture). Sebagai ragam budaya yang berkembang di daerah pinggiran, kebudayaan Banyumas adalah tipikal kebudayaan yang berkembang di daerah marginal survival dengan ciri khusus kesederhanaan, egaliter, terbuka (Banyumas: cablaka) dan keakraban.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diuraikan keenam aspek kebudayaan yang menarik sebagai obyek kunjungan wisata antara lain:
1. Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Beberapa peninggalan sejarah dan purbakala di Kabupaten Banyumas yang potensial dijadikan sebagai daya tarik wisata antara lain: (a) Peninggalan Kabupaten Banyumas tempo dulu berupa kompleks Pendopo Duplikat Si Panji yang berlokasi di Kota Banyumas, (b) Museum Wayang Sendang Mas yang berlokasi di kompleks Pendopo Duplikat Si Panji Banyumas, (c) Makam Adipati Mrapat (Bupati Banyumas I) di Desa Dawuhan, Banyumas, (d) Makam Kyai Tolih di Banyumas, (e) Situs Baseh di Kedungbanteng, (f) Situs Carangandul di Karanglewas, (g) Situs Watu Gathel di Baturraden, (h) Situs Candi Ronggeng Sumbang, dan (i) Situs Datar Sumbang.
2. Sistem Religi. Sistem religi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas juga memiliki tingkat keunikan tersendiri yang dapat dijadikan sebagai aset kepariwisataan. Beberapa di antaranya adalah: (a) Upacara Unggah-unggahan, Ritus tradisional yang bertujuan mengungkap-kan rasa syukur men-jelang bulan datangnya Puasa, dilaksanakan pada bulan Ruwah (Sadran) dalam perhi-tungan kalender Hijriyah (tahun Jawa), bertempat di Makam Bonokeling, Pekuncen, Jatilawang, (b) Upacara Udhun-udhunan, Ritus tradisional yang bertujuan mengungkap-kan rasa syukur setelah selesai melaksanakan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, dilaksanakan pada bulan Syawal dalam perhitungan kalender Hijriyah (tahun Jawa), bertempat di Makam Bonokeling, Pekuncen, Jatilawang, (c) Ziarah di Makam Makdum Wali, Ngalap berkah pada hari-hari baik, dilakukan orang dari berbagai daerah untuk tujuan-tujuan tertentu, bertempat di Makam Makdum Wali, Karanglewas, (d) Ziarah di Makam Raja Jembrana Banyumas, Makam seorang raja dari Bali yang mening-gal dalam pengasingan di Banyumas pada saat berperang melawan penjajah Belanda, bertempat di Banyumas, (e) Masjid Saka Tunggal Cikakak, Masjid Saka Tunggal Cikakak, masjid yang memiliki saka guru satu buah, bertempat di Desa Cikakak, Wangon, (f) Upacara Jaro Rojap, ritus tradisional berupa penggantian pager jaro yang mengelilingi kompleks Masjid Saka Tunggal Cikakak, bertempat di Desa Cikakak, Wangon, (g) Upacara Baritan, Upacara inta hujan yang dilakukan pada saat terjadinya kemarau panjang dengan cara mementaskan kesenian lengger dengan menghadirkan para pemilik ternak (bocah pangon), bertempat di Ajibarang, (h) Cowongan, Upacara minta hujan dengan cara melagukan nyanyian-nyanyian doa untuk mengiringi tarian siwur (gayung) atau irus (alat memasak) yang dirasuki roh leluhur, bertempat di Desa Plana, Kecamatan Somagede, dan (i) Ujungan Upacara minta hujan dengan cara adu kekuatan, saling memukul dengan menggunakan rotan, bertempat di Desa Plana, Kecamatan Somagede

3. Kesenian Khas. Banyumas menyimpan aneka ragam kesenian khas yang tumbuh berkembang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Beberapa di antaranya adalah: (a) Aksimudha, Atraksi silat diiringi musik islami dengan instrumen utama berupa terbang Jawa, lokasi Tambak, (b) Angguk, Seni tari islami yang disajikan oleh delapan penari putra dengan iringan musik terbang, lokasi sebaran Desa Somakaton, Somagede, (c) Aplang atau dhaeng, Seni tari islami yang disajikan oleh delapan penari putri dengan iringan musik terbang, lokasi Desa Kanding, Somagede, (d) Batik Banyumasan, Kerajinan batik dengan motif khas Banyumas, lokasi Banyumas, (e) Begalan, Dramatari tradisional yang digunakan untuk sarana ajaran bagi pengantin pada saat pelaksanaan upacara pernikahan, lokasi di Seantero Banyumas, (f) Bongkel, Musik tunggal dengan instrumen terbuat dari bambu yang memiliki empat nada dalam tangga nada pentatonik (slendro), Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, (g) Buncis, Tari rakyat yang disajikan oleh delapan penari putra. Penari dalam pementasan sekaligus menjadi pemusik dan vokalis dengan instrumen berupa perangkat angklung laras slendro, lokasi Desa Tanggeran, Somagede, (h) Calung, Seni musik sejenis gamelan bambu dari bahan baku bambu wulung berlaras slendro dan pelog yang menyajikan aransemen musikal berupa gendhing-gendhing, warna-warna musik pop, dangdut dan campursari, lokasi di Seantero Banyumas, (i) Ebeg, Tari rakyat yang disajikan oleh penari-penari putra yang menggunakan properti ebeg (kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu/ kepang). Dalam pertunjukannya pemain ebeg mengalami intrance, lokasi di Seantero Banyumas, (j) Gumbeng, Permainan musik tradisional terbuat dari babu wulung yang dipecah, diletakkan di atas kedua kaki yang bersejajar ke depan dalam posisi duduk, lokasi di Seantero Banyumas, (k) Jemblung, Teater tutur tradisional yang dilakukan oleh empat pemain. Iringan sajian berupa musik mulut yang dilakukan oleh para pemain. Sehingga pemain berlaku sebagai dalang, wayang, sekaligus pemusik, lokasi Kecamatan Tambak dan Sumpiuh, (l) Karawitan gagrag Banyumas, Seni karawitan dengan gendhing-gendhing yang sajian dalam pola-pola tabuhan gaya Banyumas yang dipengaruhi oleh budaya kerakyatan, lokasi di Seantero Banyumas, (m) Kaster, Permainan musik tradisional dengan instrumen berupa siter dan kendhang dari kotak sabun, menyajikan beraneka ragam gendhing, lokasi Karangtalun Kidul, Purwojati, (n) Lengger, Seni tari tradisional khas Banyumas yang disajikan oleh penari-penari wanita. Di tengah pertunjukan hadir pula penari laki-laki yang disebut badhud. Iringan sajian perangkat gamelan calung, lokasi di Seantero Banyumas, (o) Lukis Sokaraja, Seni lukis khas gambar-gambar pemandangan yang dilakukan oleh seniman lukis Sokaraja, lokasi Sokaraja, (p) Slawatan Jawa, Musik islami bersumber dari kitab Barzanji dengan instrumen terbang Jawa, lokasi di Seantero Banyumas, dan (q) Wayang kulit gagrag Banyumasan, Sajian wayang kulit yang menggunakan idiom-idiom Banyumasan dalam sajiannya yang bercampur dengan gaya Surakarta, gaya Yogyakarta dan gaya Pesisiran, , lokasi di Seantero Banyumas.

4. Makanan Khas. Aneka ragam makanan khas yang terdapat di Kabupaten Banyumas memiliki potensi sebagai daya tarik wisata, antara lain: Mendhoan, Gethuk goreng Sokaraja, Soto Sokaraja, Tempe kripik, Nopia, Jenang Jaket, Klanting/canthir, Tahu Gecot, dan Buntil.


5. Museum dan Bangunan Kuno. Di Banyumas terdapat beberapa museum dan bangunan kuno bersejarah yang potensial sebagai suguhan wisata. Beberapa diantaranya adalah: Museum Wayang Sendang Mas, dan Museum BRI, Museum Ki Diso, Museum Panglima Besar Soedirman, Pendopo Duplikat Si Panji Banyumas

6. Minat Khusus. Bagi wisatawan yang tertarik pada jenis wisata minat khusus, di Kabupaten Banyumas dapat dijumpai berbagai pernik kehidupan masyarakat yang khas, spesifik dan unik sehingga menarik minat wisatawan. Geliat kehidupan tradisional masyarakat Banyumas yang masih berkembang hingga saat ini seperti dalam bidang agrikultur, sistem mata pencaharian bahasa, dan pakaian tradisional, merupakan kegiatan masyarakat yang memiliki nilai jual dalam kepariwisataan, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Beberapa hal tersebut dapat diuraikan antara lain:
a. Agrikultur. Dalam bidang agrikultur di Banyumas sebagian besar berupa pola pengadaan tanaman pangan dengan sistem tradisional seperti sistem terasering, tumpang sari, dan sejenisnya. Pada sistem mata pencaharian tradisional dapat dijumpai pola penanaman padi secara tradisional mulai dari menyebar benih (nyebar winih), ndhaut, tandur, matun, mimiti, hingga panen. Dalam penggarapan lahan dapat dijumpai sistem liuran yaitu penggarapan lahan secara bersama-sama secara bergantian dari pemilik lahan yang satu ke pemilik lahan yang lain. Disamping itu masyarakat Banyumas juga memiliki cara unik menangkap ikan, yaitu dengan cara marak (membendung sebagian sungai untuk mengambil ikan) dan rogoh iwak (mengambil ikan secara langsung dengan tangan telanjang/tanpa alat di tempat persembunyian ikan). Nderes (mengambil nira untuk guola kelapa) adalah salah satu mata pencaharian tradisional yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang. Penderes mengambil nira setiap pagi dan sore untuk dijadikan sebagai bahan baku pemuatan gula kelapa.
b. Kebahasaan. Dalam bidang kebahasaan, masyarakat Banyumas memiliki bahasa khas, yaitu bahasa Jawa dialek Banyumasan. Jenis bahasa yang satu ini diyakini merupakan bahasa Jawa yang sudah tua, lebih tua dari bahasa Jawa yang berkembag di daerah Surakarta dan Yogyakarta sebagai bekas pusat kekuasaan raja.
c. Pakaian Adat. Dalam hal pakaian adat, masyarakat Banyumas memiliki berbagai macam jenis pakaian adat antara lain model bebed wala, lancingan, sikepan, beskapan dan nempean. Model bebed wala umumnya dipakai oleh wanita di daerah-daerah pedesaan, demikian pula lancingan yang dipakai oleh kaum pria juga hanya terjadi di desa-desa. Lain halnya dengan sikepan, beskapan dan nempean. Ketiganya merupakan jenis pakaian tradisional resmi yang dikenakan para priyayi baik di desa maupun di kota.
Rencana terbaru yang saat ini tengah menjadi pemikiran bersama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas adalah upaya menjadikan kota Banyumas sebagai pusat pengembangan kebudayaan Banyumas yang berorientasi pada kepariwisataan. Penggarapan sektor kebudayaan sebagai salah satu andalan pembangunan kepariwisataan sangat mungkin dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, mengingat daerah ini memiliki khasanah atau kekayaan budaya yang beraneka ragam. Pada prinsipnya budaya Banyumas merupakan sub kultur dari budaya Jawa. Di sisi lain letak geografis Banyumas yang berada di daerah perbatasan antara wilayah sebaran budaya Jawa dan Sunda telah memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan budaya Banyumas. Oleh karena itu pada berbagai aspek dapat dilihat dengan jelas lekatnya percampuran antara kedua kutub budaya tersebut di dalam budaya Banyumas.
Wilayah sebaran budaya Banyumas meliputi wilayah administratif Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga serta sebagian wilayah Kabupaten Kebumen (daerah Karanganyar dan sekitarnya). Di wilayah ini hidup dan berkembang berbagai aspek kebudayaan khas yang dipengaruhi oleh pola kehidupan tradisional-agraris antara lain: bahasa, kesenian, kesusastraan, kesejarahan, sistem mata pencaharian, pandangan hidup, sistem religi, sistem nilai, dan lain-lain.
Berbagai aspek budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah Banyumas dewasa ini secara berangsur-angsur terkikis oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang merambah berbagai bidang kehidupan. Berbagai khasanah budaya Banyumas terasa sekali makin tergeser ke tepi, berkembang namun dalam kondisi yang pucat pasi, atau terpaksa harus merelakan dirinya mengalami kepunahan. Hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan suatu masyarakat. Apabila kondisi demikian terus berlanjut, bukan tidak mungkin pada suatu saat masyarakat Banyumas akan mengalami keterasingan di negeri sendiri.
Kenyataan di atas telah dijadikan sebagai dasar bagi upaya menyelamatkan berbagai khasanah budaya Banyumas melalui bentuk-bentuk usaha penggalian, pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan berbagai aspek budaya yang ada di masyarakat. Melalui upaya ini akan dapat dilakukan langkah-langkah revitalisasi, redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi aspek-aspek budaya yang ada sehingga mampu tumbuh dan berkembang wajar dalam iklim yang kondusif.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam rangka merealisasikan kerangka berpikir di atas adalah dengan mewujudkan sebuah pusat kebudayaan Banyumas. Perlunya didirikan pusat kebudayaan di Banyumas, terutama hangat dibicarakan di dinas teknis yang mengurusi bidang yang satu ini, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sejak itu langkah-langkah persiapan bagi berdirinya pusat kebudayan Banyumas mulai dilakukan, antara lain dengan pemetaan lokasi pada tahun 2001 dan kegiatan seminar dengan tema “Perlunya Preservasi Kota Lama Banyumas dalam Penggarapan Kebudayaan Banyumas” pada tahun 2002. Sejak itu pembicaraan tentang pusat kebudayaan Banyumas semakin meluas di lingkungan pemerintahan, legislatif, hingga seniman dan budayawan di daerah ini. Ada beberapa usulan nama yang bergulir, antara lain: Pusat Kebudayaan Banyumas, Banyumas Culture Cenre dan Sentra Budaya Banyumas.
Berdirinya Sentra Budaya Banyumas diharapkan dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, keberadaan lembaga kebudayaan ini merupakan langkah konkret preservasi bangunan-bangunan bernilai sejarah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Kota Banyumas memang sering disebut sebagai kota lama yang menyimpan aneka bangunan peninggalan kolonial Belanda dan Kadipaten Banyumas sebelum pindah ke Purwokerto pada masa pemerintahan Soedjiman S. Gandasoebrata pada tahun 1936. Berbagai bangunan bersejarah tersebut saat ini banyak diantaranya yang dihuni penduduk dan dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sedangkan sebagian lainnya sudah mulai hancur dimakan usia.
Kedua, Sentra Budaya Banyumas dapat menjadi sasana untuk pelaksanaan kegiatan konservasi aneka ragam kebudayaan lokal dalam lingkup kebudayaan Banyumas. Dalam konteks cultur area, Banyumas merupakan sebuah “provinsi” budaya yang terbentuk di lingkungan masyarakat yang berpola kehidupan agraris, berada di wilayah perbatasan sebaran kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Selama ini kebudayaan di daerah ini berada dalam posisi tersub-ordinasi oleh kebudayaan Jawa. Meminjam istilah Ahmad Tohari, kebudayaan Banyumas berada dalam posisi disub-kulturkan oleh kebudayaan Jawa (Ahmad Tohari, 2005). Pemberlakuan UU Otonomi Daerah telah menggugah semangat lokal bahwa kebudayaan Banyumas perlu diakui sebagai kebudayaan tersendiri, yang dibedakan dengan kebudayaan Jawa.
Ketiga, keberhasilan mewujudkan Sentra Budaya Banyumas oleh banyak pihak diharapkan dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penggarapan kebudayaan sebagaimana diamanatkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Banyumas tahun 2002-2006. Dalam istilah Banyumasan, hal tersebut diharapkan dapat menjadi puthon (suatu karya yang berharga) selama rentang waktu tahun 2002 hingga tahun 2006. Pemanfaatan kompleks Pendopo duplikat Kadipaten Banyumas yang bernama Pendopo Si Panji yang merupakan peninggalan Kadipaten Banyumas tempo dulu dapat menjadi museum budaya, wahana kegiatan kebudayaan serta memungkinkan dijadikan sebagai salah satu sajian wisata di Kabupaten Banyumas.